16 czerwca 2024
Regulamin

REGULAMIN
korzystania z systemu internetowej rezerwacji iRejestracja.pl


§ 1
Wstęp


Regulamin określa zasady korzystania Klientów z systemu internetowej rezerwacji iRejestracja.pl, zwanego dalej Systemem, udostępnionego przez Usługodawcę.

§ 2
Definicje


System – aplikacja internetowa iRejestracja umożliwiająca dokonywanie rezerwacji przez Internet będąca własnością Usługodawcy.
Usługa – dzierżawa Systemu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
Usługodawca - firma ProNet Media, 41-800 Zabrze, ul. Cisowa 1/4
Klient, Usługobiorca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Usługodawcą umowę o korzystanie z Systemu.
Opłata instalacyjna – jednorazowa opłata za przygotowanie i udostępnienie Klientowi Systemu.
Opłata abonamentowa - opłata okresowa za stały dostęp Klienta do Systemu.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z systemu


 1. Niezbędnym dla korzystania z Systemu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików typu cookies oraz Java Script.
 2. System udostępniany jest dla Klienta w ramach bezpłatnej subdomeny w domenie iRejestracja.pl lub w domenie wykupionej przez Klienta.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, braki ciągłości dostępu do Systemu powstałe z powodów niezależnych od Usługodawcy.
§ 4
Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem - użytkującym system iRejestracja.pl, za który Usługodawca wystawił fakturę. Klient, wysyłając formularz zamówienia systemu, oświadcza że:
  1. zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi,
  2. podane w formularzu zamówienia dane są zgodne z prawdą,
  3. dokona wpłaty z tytułu Opłaty instalacyjnej za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w cenniku iRejestracja.pl oraz w § 6,
  4. dokona wpłaty z tytułu Opłaty abonamentowej za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w cenniku iRejestracja.pl oraz w § 6,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
  6. nazwa publikowanych domen oraz treści zamieszczane przez niego w systemie iRejestracja.pl nie naruszają praw osób trzecich oraz nie działają wbrew prawu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi załącznik pisemnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, jeśli taka zostanie zawarta.
 3. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie Usługi, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Składając zamówienie i wnosząc opłatę, Usługobiorca uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 5. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane podaniem nieprawidłowych (błędnych lub nieprawdziwych) danych przez Usługobiorcę w trakcie udostępniania usługi i wynikające z tego konsekwencje formalne oraz konsekwencje mające wpływ na działanie usługi.
 6. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez internetowy formularz zamówienia udostępniony przez Usługodawcę na stronie iRejestracja.pl, telefonicznie, za pośrednictwem e-mail czy w inny sposób.
 7. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji, także dotyczącej spraw formalnych i zawieranych umów w formie elektronicznej pocztą e-mail, wysłanej na adres Usługobiorcy.
 9. Usługodawca jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. klient poda dane żądane przez Usługodawcę niezgodnie z rzeczywistością,
  2. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  3. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
  4. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  5. Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
§ 5
Zasady świadczenia usług


 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania swoich usług.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z systemu iRejestracja.pl Klient składa zamówienie systemu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego przez Usługodawcę na stronie internetowej iRejestracja.pl.
 3. Po zawarciu umowy Usługodawca przystępuje do przygotowania indywidualnej wersji Systemu dla Klienta, a następnie udostępnia Klientowi system do pracy. Za przygotowanie systemu do pracy wraz z indywidualną szatą graficzną i treścią informacyjną Klient zobowiązany jest uiścić opłatę instalacyjną. Po dokonaniu opłaty instalacyjnej następuje aktywacja usługi internetowej rezerwacji w systemie iRejestracja.pl Klienta. W ciągu 14 dni od daty aktywacji usługi Klient zobowiązany jest dokonać stosownej opłaty abonamentowej. Po tym okresie brak opłaty abonamentowej powoduje przesłanie Usługobiorcy powiadomienia o nieuregulowanej Opłacie abonamentowej, a następnie zablokowanie dostępu do Usługi.
 4. Za datę rozpoczęcia świadczenia Usługi przyjmuje się datę aktywacji usługi internetowej rejestracji u Klienta. Z tą też datą biegnie okres trwania abonamentu.
 5. Wszystkie dane Usługobiorcy dotyczące Usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Usługodawcy, dla celów związanych z jej świadczeniem na rzecz Usługobiorców.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy przez okres, na jaki wniesiona została Opłata abonamentowa.
 7. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usług, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Usługobiorców z wyprzedzeniem, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
§ 6
Płatności


 1. Rejestracja w Usługach świadczonych przez Usługodawcę odbywa się za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez Usługodawcę na stronie internetowej iRejestracja.pl.
 2. Usługi są realizowane i aktywowane na okres abonamentowy, po uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia Opłaty instalacyjnej, w przypadku aktywacji Usługi lub Opłat abonamentowych, w przypadku kontynuacji korzystania z Usługi.
 3. Opłata abonamentowa powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty aktywacji, a następnie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego.
 4. Okresem abonamentowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Pierwszy okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Usługi. Jeżeli Usługa nie została aktywowana pierwszego dnia miesiąca, wówczas w celu wyrównania, wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej zostanie obliczona proporcjonalnie do pozostałego okresu w danym miesiącu oraz jednocześnie naliczona zostanie opłata za kolejny okres abonamentowy. Opłata będzie więc obejmowała dwa okresy rozliczeniowe.
 6. Na 7 dni przed planowanym końcem opłaconego okresu abonamentowego usługi, Usługodawca wystawia fakturę na kolejny okres i przesyła w formie elektronicznej na konto pocztowe Klienta. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje wysłaniem powiadomienia o nieuregulowanej Opłacie abonamentowej, a następnie blokadą usługi. Otrzymanie przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do usługi.
§ 7
Rezygnacja z usług i rozwiązanie umowy


 1. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną lub listem, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji wyłączenie usługi następuje z ostatnim dniem ostatniego opłaconego okresu.
 2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty niewykorzystanego abonamentu.
 3. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku, gdy będzie on zalegał z opłatami dłużej niż 14 dni od wymaganego terminu dokonania wpłaty.
 4. Rozwiązanie przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Usługodawcy o rezygnacji - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez Usługobiorcę.
  2. Jednostronnej decyzji Usługodawcy, podjętej w sytuacji gdy:
   1. Klient wykorzystuje System w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i mimo wezwań do zaprzestania takiej działalności nadal to czyni w terminie 3 dni od wezwania,
   2. Klient nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §6,
   3. W Systemie Klienta umieszczane są treści niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi,
   4. System wykorzystywany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, Klient działa na szkodę innych użytkowników Internetu,
   5. Klient działa na szkodę Usługodawcy.
§ 8
Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje Klient zgłasza Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wniesiono reklamację.
§ 9
Postanowienia końcowe


 1. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
   Regulamin
Copyright (c) 2009 ProNet Media